Построяване на ротационна крива на Млечния път
Симеон Бориславов Бойчев, 11 клас
Дамян Боянов Бойчев, 11 клас
ГПЧЕ „Н. Вапцаров“, Шумен
Ръководител:  Анета Иванова Маринова

Построяване на ротационна крива на Млечния път
Проектът е насочен към обучението по физика и астрономия в Х клас на средното училище в България .
Образователни цели на разработката са:

Дидактическа цел на проекта е да се допринесе за  „събуждане”  на интереса  към природните науки.
   Участниците в проекта получиха наблюдателни данни чрез дистанционно-управлявани радиотелескопи.  Последните са част от европейския проект   "Hands-On Universe, Europe. Bringing frontline interactive astronomy to the classroom". Екипът представя  една възможност за използване на тези данни в класната стая – под формата на физичен практикум. Изработени са работни листи за учениците, като е приложен изследователският  подход в обучението. Учениците построяват ротационна крива на Млечния път – зависимост на орбиталната скорост на звездите от разстоянието им до центъра на галактиката. За целта използват създаденото от екипа видео- ръководство за работа с наблюдателните данни и специализирания софтуер. Сравняват формата на получената крива  с формата на същата зависимост, построена за планетите от  Слънчевата система. Видимата разлика  илюстрира един от фактите, водещи до идеята за Тъмната материя.

Constructing a rotation curve of The Milky Way galaxy
The project targets the physics and astronomy education in Bulgarian high school.
The educational purposes are:

The didactic aim is to contribute to the awakening of the interest in natural sciences.
   The participants have received observational data from remotely-controlled  radio telescopes. These telescopes are part of the European project "Hands-On Universe, Europe. Bringing frontline interactive astronomy to the classroom". The data presented by the team is an opportunity for making use of it in the classroom in the form of physics practicum. Worksheets have been given to students, applying the inquiry based teaching. Using the team-constructed video tutorial, the students construct a rotation curve of the Milky Way – a plot of the orbital velocities of stars versus their radial distance from the galaxy’s center. They compare it  with the same curve  for the planets of the Solar system. The  difference illustrates one of the facts leading to the idea of Dark matter.