Концепция за постоянен лунен град – как да се оцелее на Луната?
Константин Евтимов, 10 клас
Виктория Славова, 10 клас
Любомир Тончев, 10 клас
Астрономическа обсерватория, Варна
Трета Природоматематическа гимназия, Варна

Резюме. Луната е близкото бъдеще на земната цивилизация, към нея ще са насочени усилията на всички космически агенции на планетата! В проекта представяме създаден от нас лунен град. Луната би могла да бъде втори или трети дом на земната цивилизация в случай, че се случи бедствие със нашата планета. Луната би могла ди ни бъде много полезна. Ще можем да добиваме много полезни изкопаеми (Al, Ca, Fe , Mg, Ni, Ti), които ще използваме да  развиваме промишлеността на Земята. Ние представяме разработена и научно-обоснована инженерно-техническа идея за лунен град, който е много добре защитен от космическите опасности, много здраво конструиран и красиво подреден. Един привлекателен нов дом за хората. Проектът е представен с филм, който може да бъде видян на уеб-адрес: https://www.youtube.com/watch?v=4Auhr3TEymA

Resume: The Moon is the near future of Earth’s civilization, the efforts of all space agencies on the planet will be focused on it. In the project we present a Lunar town created by us. The moon could be the second or third home of our civilization in case something unfortunate happens to our planet. The moon could be prove itself to be very useful. We could extract many materials (Al- Aluminium, Ca- Calcium, Fe- Iron, Mg- Magnesium, Ni- Nickel, Ti- Titanium), which we will use to better Earth's industry. We present a developed, scientific and technical idea for a lunar town which is shielded from cosmic dangers, strong construction and beautifully arranged. An attractive new home for humans. A demonstrational film of the project can be seen on the web address: https://www.youtube.com/watch?v=4Auhr3TEymA