Марсианска архитектура:  Градове на Марс
Виктор Тодоров, 10 клас
Преслав Добрев, 10 клас
Астрономическа обсерватория, Варна
Трета Природоматематическа гимназия, Варна

Резюме. Представяме нашата концепция за създаване на пет обитаеми градове на планетата Марс. Избрали сме място за застрояване, което e в близост до Долината на моряците. Ние смятаме, че там климатичните условия са най-благоприятни за изграждането и функционирането на марсиански град. За да построим градовете се налага предварително да създадем миниколония. Задачата на тези първи обитатели е да подготвят терена за строителство, както и да събират максимално информация за условията на червената планета. Първите строители и жители на марсианските градове освен, че ще започнат строителство на градовете, ще започнат и процеса на тераформиране на червената планета. По наши изчисления в нашите градове ще могат да живеят около един милион души. Това е един малък процент от населението на Земята, но е началото на една голяма стъпка в човешкото развитие. Демонстрационният филм на проекта може да бъде видян на уеб-адрес:  https://www.youtube.com/watch?v=6SwqRSpLot0
Summary. We present our concept for creating five habitable cities on the planet Mars. We have a chosen site for development, which is near the Valley of the sailors. We believe that the climate conditions there are most favorable for the establishment and operation of a Martian city. To build the cities we need to first build a mini-colony. The task of these first inhabitants is to prepare the terrain for construction, as well as gather maximum amounts of information on the conditions on the red planet. The first builders and residents of the Martian cities will not only begin construction of cities but will also begin the process of terraforming the red planet. According to our calculations, our cities will be able to house about one million people. This is a small percentage of the world population, but it is the beginning of a big step in human development. A demonstrational film of the project can be seen on the web address:https://www.youtube.com/watch?v=6SwqRSpLot0