Астробиология: Комуникация с извънземни? Възможно е!
Александър Георгиев, 10 клас
Иво Песев, 10 клас,
Лиа Шуман, 10 клас,
Астрономическа обсерватория, Варна
Математическа гимназия, Варна

Резюме.Проектът разглежда научните обосновки за възможностите за съществуване на извънземни цивилизации. Представени са проектите, по които се работи за откриване на извънземен живот и разум. Специално място е отделено на вербалната и невербална комуникация между живите същества на планетата ни. Предложена е кратка методика за контакт с извънземни същества. Представена е галерия от 30 изображения на извънземни същества и е направен анализ на вероятните условия за живот и методите за комуникация с тези извънземни същества. Конкурсът е спечелил Националния конкурс на Европейския конкурс на ESA „Одисей“ и награда за най-добре презентиран проект на полуфинала на Международния конкурс в Гърция.
Summary. The project examines the scientific justifications for the possibility of existence of extraterrestrial civilizations. Presented are the projects on which work is done to detect extraterrestrial life and intelligence. Special attention is paid to verbal and nonverbal communication between living beings on our planet. A brief methodology for contact with extraterrestrial beings is proposed. Presented is a gallery of 30 images of extraterrestrial beings and analysis of possible living conditions and methods of communication with these alien beings.