Марсианска автономна станция MARSGATEWAY
Доротея Николаева, 10 клас
Симона Райкова, 10 клас
Даниел Саманлиев, 11 клас
Астрономическа обсерватория, Варна
Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия,Варна
Частна гимназия по Информационни технологии „Екзюпери“, Варна

Резюме. Марсианска автономна станция „MARS GATEWAY“ е идейна разработка, компютърен модел и изработен макет – модел на автономна станция на Марс. Автономната станция е изработена на базата на голямо по обем проучване на физическите условия и изследвания на планетата, особеностите на релефа и възможните космически и местни опасности. Подбрано е място на изграждане на станцията, което да отговаря на определени изисквания. На базата на направени изчисления за 10 човека са проектирани всички модули и сектори на станцията. Изработеният идеен, компютърен модел на станцията включва 4 големи модула, 7 малки модула, площадка за кацане. Функциите на всеки един от тях е осмислен много внимателно и вътре във всеки модул са изработени характерни за задачите детайли. Особено детайлно са изградени командният модул, биосферите, енергийният модул. Проектът представя по оригинален и атрактивен начин една автономна станция на Марс- представя първите стъпки на хората на Марс, началото на процеса на тераформиране и детайлното изследване на планетата. Демонстрационният филм на проекта може да бъде видян на уеб-адрес: https://www.youtube.com/watch?v=eW0w_hrcIug

Resume: “MARS GATEWAY” is a concept, computer model and miniature - model of the autonomous station on Mars. The autonomous station is created on the basis of vast amounts of research of physical conditions and studying of the planet, peculiarities of the terrain and possible cosmic and local dangers. A place for building the station was selected, which meets certain requirements. On the basis of calculations made for 10 people are designed all models and sections of the station. The crafted conceptual, computer model of the station includes 4 big modules, 7 small modules, a landing area. The functions of each of them is thought of very carefully and inside every module are made specific for its mission details. Especially detailed is the command module, the biosphere and the energy providing module. The project presents one autonomous station on Mars in an attractive and original way - presenting the first steps of humans on Mars, the start of terraforming and detailed research on the planet.  A demonstrational film of the project can be seen on the web address: https://www.youtube.com/watch?v=eW0w_hrcIug