Виртуална лаборатория „Нашето тяло“
Илиана Коцева
Мартин Цолов
СОУ „Сава Доброплодни“, Шумен

Интерактивната презентация на проекта!

Резюме: Детския опит е ограничен, а светът около децата необятен и изпълнен с безброй вълнуващи неща. Опитвайки се да го разберат, децата непрекъснато задават въпроси. Водени от любопитството към заобикалящият свят и това, което се случва с тях - екипът създаде този проект. Той демонстрира техните занятия в извънкласните форми учебните предмети Човек и природа и Информационни технологии. По време на тези занятия те се учиха, правиха опити и експерименти, но ... най-вече се забавлява. Създавайки проекта „Нашето тяло“ те имахме една идея - да предложат на своите съученици много любопитни факти, интересни опити и експерименти, забавни игри и други дейности, които ще им помогнат да намерите търсените отговори.
Биология е научната област на проекта „Нашето тяло“. Той е съобразен с ДОИ на училищен етап.
Abstract: Children experience is limited, and the world around kids vast and filled with countless exciting things. Trying to understand children constantly ask questions. Driven by curiosity about the surrounding world and what happens to them - the team created the project. It demonstrates their classes in extracurricular subjects Man and Nature and Information Technology. During these lessons they learned, they did experiments and experiments ... but mostly fun. Creating the "Our Body" they had an idea - to offer their classmates a lot of trivia, interesting experiments and experiments, games and other activities that will help them find the answers sought.
Biology is the science of the "Our body." It is consistent with state educational standards of the school stage.