Еко-дом - дом без химия
Михаил Бисеров Георгиев
Миглена Младенова Димитрова
СОУ „Сава Доброплодни“,  Шумен

Резюме: Нашият сайт – проект е предназначен за всички хора по света, които са заинтересовани за бъдещето на планетата Земя. Нашето поколение е обградено от вредното влияние на заводите, на предприятията, на автомобилите. Всеки ден е едно изпитание на нашата имунна система. Идеята ни е хората да са екологично грамотни, екологично мотивирани и с екологично съзнание. Да инвестираме в здравето, което е най-голямото богатство. Формирането на екологично възпитание е глобална необходимост. Време е да се осъзнаем! Нашата цел бе да изработим еко продукти заместващи скъпите и пълни с вредни химични вещества продукти за почистване и подържане на дома, козметиката и медицината. Проучихме различни методи и средства за изработка на еко продукти. Всяка рецепта изработвахме и тестахме индивидуално. Опитахме се да популязираме нашите продукти и се радваме, че вече имаме последователи сред нашите връстници и техните семейства.

Abstract: Our website - project is intended for all people around the world who are concerned about the future of planet Earth. Our generation is surrounded by harmful influence of factories, businesses, and cars. Every day is a test of our immune system. Our idea is that people are environmentally literate, environmentally motivated and have an environmentally conscious. Investing in health, which is the greatest wealth. The formation of ecological education is a global necessity. It is time to realize! Our goal was to produce green products replacing expensive and full of harmful chemicals products for cleaning and maintenance of our home, cosmetics and medicine. We studied different methods and tools for producing ecological products. Each recipe is made and tested individually. We tried to popularize our products and we are happy that we now have followers among our peers and their families.