Неорганичните киселини - полезни и вредни! Как това се отразява на околната среда?
Розалия Радославова, 10 клас
Велина Калоянова, 10 клас
Ислахан Мустафова, 10 клас
СОУ"Св. св. Кирил и Методий" - гр. Смядово

Резюме: Екологичното и здравното образование заемат приоритетно място в българското училище днес. Целта е формиране на такава ценностна система у нас - младото поколение, която да доведе до отговорно поведение към околната среда и личното здраве, до изграждане на екологична и здравна култура. За да се придобие това екологично образование и поведение, ние трябва да се приобщим към създадената от обществото екологична култура. Това предполага активно усвояване на нови ценности, познания и изграждане на активна гражданска позиция за опазване на околната среда от замърсяване и съхраняване на природните ресурси на нашата планета – Земя.
Идеята за създаването на този проект възникна след един много сериозен екологичен инцидент на територията на нашето населено място гр. Смядово – разлив на киселина от стара корозирала цистерна, съхранявана дълго време от дейността на бившите химически заводи. Опасната киселина, поради нарушената настилка и наклонения терен, попада във водата на река Смядовска, в кладенците около нея и в река Брестова, в която се влива река Смядовска. Отлагането на киселините може да се отрази пагубно  на горите,  на езера, реките и на всички живи организми.
Да спасим нашия град! Какъв всъщност е проблема?! Ние знаем твърде малко за опасните неорганични киселини и затова е трудно да предвидим последствията от тяхното действие. Хора смятат себе си за твърде нищожни, че да повлияят на Земята по какъвто и да е начин. Смятат, че сме като бълхи, неспособни да управляваме времето, климата и заобикалящия ни свят. Но дали наистина е така?  Ето за това ние решихме да се запознаем подробно с физичните и химичните свойства на СОЛНАТА, АЗОТНАТА И СЯРНА КИСЕЛИНА, тяхната употреба и екологично действие върху околната среда. Проучихме начините за установяване на евентуално замърсяване с киселини и определихме участъци за наблюдение и изследване. При установяване на замърсяване или съмнение за такова ние вече знаем как да реагираме и така можем ДА СПАСИМ НАШИЯ ГРАД и заобикалящия ни свят!