Проекти

Реализирани:

  1. “Детска площадка на моите мечти” с ръководител Калина Нушева, учител по философия в ПГСАГ-Варна - 15.06-15.09.2007г.

Партньорство в реализираните проекти:

  1. “Слънчева енергия за Варна” - УН при ПГИ “Д-р Иван Богоров” с ръководител Йорданка Енева, 01.06-31.09.07г.
  2. “Лятно училище за млади космонавти”- ТО на НТС – Варна с ръководител Катя Марева -  01.07-10.10.07г.
  3. “Да уловим сянката на времето” - УН към ОУ “Христо Ботев” с ръководител Добринка Петрова - 01.06-30.10.07г.
  4. "Астробиологична лаборатория БИОСФЕРА1" - ТО на НТС – Варна с ръководител Веселка Радева -  01.06-10.10.08г.

2. Реализиран проект "Мрежа от ученически клубове "Слънчоглед" за любознайковци, откриватели и пътешественици" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по програма BG051PO001/07/4.2-01 “Да направим училището привлекателно за младите хора” http://innovativeteachersbg.org/Slanchogled/slanchogled.html - 2008-2009

3. Реализиран проект към Дирекция"Младежки дейности и спорт", Община Варна "Вятърът в служба на човека" http://www.varnanamladite.com - 2008

4. Реализиран проект към Дирекция "Младежки дейности и спорт", ОБщина Варна - "Вселената в цвят", с ръководител Христина Тричкова -2009

5. Проект "Ученическа космическа лаборатория "Звездобройците на Варна"", Община-Варна, Дирекция за младежки дейности и спорт, с ръководител Веселка Радева - 2010

6. Подкрепа за проект„ЦЕНТЪР ПО ПРИРОДНИ НАУКИ-МГ, ВАРНА” , 2014

7. Подкрепа за проект "Фестивал на хвърчилата", 2014

8. Партньорство на екипа на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в европейския проект GEOTHNK,2013 - 2015