EU ESF

InnovativeTeachers

 


ЗА ЛЮБОЗНАЙКОВЦИ, ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ И ОТКРИВАТЕЛИ

  НАЧАЛО || НОВИНИ || ДЕЙНОСТИ || ГАЛЕРИЯ || ЕКИП
 

Януари 2009

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ, ВИНАГИ УСМИХНАТИ И МНОГО, МНОГО ЩАСТЛИВИ !

Дейностите които са планирани за месец януари. Моля да качвате протоколите и материалите (снимки, есета, интервюта и др.)  в e-mail. Учениците от медийния център трябва да имат време  последната седмица  да подготвят месечния бюлетин и допълнят Web страницата.
Продължава дейност1 За Информиране, публичност и  привличане на родителската общност

Продължава дейност3 Занимания с проучвателно-изследователски характер.
1. Учениците от секция „Минало и традиции” трябва ще направят проучване за конкретни традиции и обичаи от живота на училището и района в архиви, чрез издирване на бивши ученици и провеждане на проучвателни срещи в Етнографския музей във Варна, родители, по-възрастните роднини на учениците, както и активни клубове на учителите – пенсионери;
2. Учениците от Секция ”Природата и ние” ще проучат природните дадености на района – води, климат,  флора и фауна. Ще съберат данни от Регионалната инспекция по околната среда - данни за състоянието на водата и въздуха в района на училището и района, за защитени растения и животни в района. Ще потърсят възможности за изпълзване на алтернативни източници на енергия. Ще проучват възможностите за развиване на екологочен туризъм в района;
3. Учениците от секция  „Аз и обществото” ще проучват каква е професионалната реализация на хората от различни етноси в района, какви проблеми съществуват в училището и района.

Започва подготовка на дейност 4 Занимания с практико-приложна насоченост.
1.Учениците от секция „Минало и традиции” ще подготвят изложба във всяко училище с рисунки, фотографии и копия от архивни материали за историята и обичаите на своето училище и района, в който се намира то. Учениците от тази секция ще подготвят фотоалбум „Историята на моето училище”, който ще бъде предоставен на съответното училище;
2. Учениците от секция „Природата и ние” ще направят свои практически измервания на чистотата на въздуха и водата. Те ще изработят макети на вятърна електроцентрала, слънчева електроцентрала, слънчева печка, количка, задвижвана със слънчева електроенергия, космически станции със слънчеви пана. Ще съберат и изработят колекция от видове почви, които се срещата в района, видове горива, видове кристали; 3. Учениците от Секция „Аз и обществото” ще проведат срещи с родители на техните работни места, с представители на местната власт и общественост и ще анкетират и ще разговарят с тях по пакет от предварително подготвени въпроси за важни проблеми за района и за тяхното решаване. Учениците ше изготвят аналитичен доклад с оценка на резултатите от анкетите с родителите и за работата на представителите на местната власт. На базата на своя доклад те ще изготвят предложения за решаване на проблемите. Ще проведат дискусия на открито в Морската градина „Моят глас за моят град”.

 

Декември 2008

След получаването на необходимата теоретична подготовка учениците в различните секции на клубовете в ученическата мрежа проведоха следните проучвателни дейности:
Учениците от секция „Минало и традиции”  направиха проучване за конкретни традиции и обичаи от живота на училището и района, чрез издирване на бивши учители и ученици, родители, по-възрастните роднини, както и клубове на учители – пенсионери.

Проучиха и възпроизведоха обичая Коледуване, събраха коледарски песни. Проведе се среща с певческия състав за автентичен фолклор. Възрастни жени разказаха за обичая Коледуване, празнуване на Бъдни вечер, правене на сурвакници и други особености на празника Рождество Христово.

Учениците от Секция ”Природата и ние” проучиха природните дадености на района – води, климат,  флора и фауна. Събраха данни от Регионалната инспекция по околната среда и водите - за състоянието на водата и въздуха в района на училището и района в който живеят , за защитени растения и животни. Разработиха маршрут за еко-пътека, което ще даде възможност за екологичен туризъм. Учениците проучиха кое е най – старото дърво в област Варна и го заснеха Учениците изработиха „Наръчник за пестене на енергия и вода в училище”. Поставиха на определени места в училищата табелки за икономия на електрическа енергия и вода.

Учениците от секция  „Аз и обществото” проучиха каква е професионалната реализация на хората от различни етноси в районите. Те проведоха голям брой срещи с различни по статус и произход граждани на района на училището и записваха информация за тяхната професионална реализация – какво са учили и какво работят сега.

Екипът, занимаващ се с информационна дейност редактира и оформи материалите по секции, постъпили от различните училища – статии, снимки и лично творчество. Беше подготвен и издаден месечен бюлетин „Слънчоглед”- брой 2.

 Беше подготвена и внесена в Община - Варна специална информация за стартирането на проекта и за дейностите, по които се работи до Зам.кмета по образование, наука и култура на общината господин Коста Базитов. По този начин Община-Варна също е информирана за работата и дейностите на учениците от проекта.

 

Ноември 2008

Проведе се прес-конференция с представители на медиите за популяризиране на мрежата от ученически клубове на 11.11.2008г. в СОУ „Елин Пелин”. Интересът беше много голям от страна на местните и национални медии, които публикуваха статии за проекта и излъчиха няколко интервюта с участниците. На нея бяха поканени и присъстваха и родители на ученици, които участват в дейностите на проекта. Родителите също задаваха въпроси, на които отговаряха учениците и техните учители-ръководители.


През м. ноември  се  проведоха  занимания с теоретична насоченост в различните секции за разширяване знанията на учениците за природата, миналото, традиции и обществото.
Участващите в Секция „Минало и традиции” се запознаха с миналото, традициите, обичаите на училището, в което учат и на района, в който живеят като разгледаха летописните книги на своето училище, албуми с фотографии от проведени през годините мероприятия.
Учениците от Секция ”Природата и ние” разшириха своите знания по биология, физика, химия и география, в частта която се отнася за водите, климата, флората, фауната и видовете енергии, като работиха по групи.

Включилите се в секция „Аз и обществото” ученици провеждаха занимания за разучаване на възможните начини за работа с обществеността за представяне на дейностите на „Слънчогледите” и за популяризиране на техните занимания.

Екипът, занимаващ се с информационна дейност редактира и оформи материалите по секции, постъпили от различните училища – статии, снимки и лично творчество. Беше подготвен и издаден бюлетин „Слънчоглед”-№1.

 

Октомври 2008

Стартиране на проекта
В училищата партньори са сформирани ученически Клубове „Слънчоглед” със секции „Природата и ние”,„Минало и традиции”, „Аз и обществото”. Учениците, участници в проекта са попълнили заявление, в което са посочили в кои секции ще се занимават. Проведени са информационни срещи с родителите, на които са представени целите и задачите на проекта, както и дейностите, с които ще се занимават младежите.

Информационна кампания
При стартирането на проекта през месец октомври  във всяко училище партньор се проведе разяснителна информационно – образователна кампания, насочена към ученици, родители и общественост за популяризация на проекта и получаване на широка подкрепа.
Участниците бяха запознати с дейностите по проекта, с организацията на тези дейности, ангажираността на всеки участник, индикаторите на дейностите и начина на закриване на проекта. Попълниха се анкети и декларации с цел проучване желанията и интересите на децата.Така се сформираха секции по интереси „Минало и традиции” , „Природата и ние” и „Аз  и обществото”.
В СОУ  „Елин Пелин” се формира ученически медиен информационен център, в който учениците ще се занимават с дейности, основно за информиране и популяризиране на разнообразните форми и изяви на ученическите клубове от мрежата сред училищата-партньори, родителите и обществените медии
.